witamy w nowym sklepie
Zadzwoń do nas teraz: +48 606 77 60 32
Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

0,00 PLN Wysyłka
0,00 PLN Razem

Podane ceny są cenami netto

Koszyk Realizuj zamówienie

Regulamin platformy sprzedazowej

                                      REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ WWW.ZAKUPYDOBIURA.PL  z dnia 25 maja 2016 roku

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych MIRANEX Sp. z o.o.

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku i obowiązywaniem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych Klientów oraz Osób kontaktowych jest

MIRANEX Sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań, NIP: 778-13-87-456, REGON: 634144082.

Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta, Użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie podpisanego porozumienia o udostępnienie faktur w formie elektronicznej. Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Spółkę.Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. wysyłki newslettera lub zgody na udział w wydarzeniach, których organizatorem jest Administrator. W przypadkach weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie posiadanego upoważnienia lub dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed takimi roszczeniami. Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy czynnościach zmierzających do zawarcia takich umów Administrator przetwarza następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko Klienta, adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, historię przesyłania zapytania ofertowe i zapytania o produkty. W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza: nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, zajmowane stanowisko, posiadane uprawnienia wskazane przez Klienta, numer dokumentu tożsamości, w przypadku uprawnień do reprezentowania Klienta w zakresie odbioru towarów w imieniu Klienta, historię komunikacji z Osobą kontaktową.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w Ogólnym Rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych. Dane osobowe Klienta lub Osób kontaktowych przechowywane w celu wykonania umów handlowych są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego. W innych przypadkach jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane (np. newsletter), dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje w ogromnej większości przypadków bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas kontaktu z pracownikami lub przedstawicielami handlowymi Administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora: na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora, wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej lub telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Administratora. Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub odpowiedni z bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), GUS (Główny Urząd Statystyczny), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny. Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza

Administrator ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, wstrzymania dalszego przetwarzania danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym. Administrator niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości żądanie spełnia. W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby Spółki lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: sprzedaz@miranx.pl 

 W przypadku zgód na otrzymywanie newslettera, rezygnacja z usługi odbywa się w sposób automatyczny po wykonaniu określonej czynności usunięcia swojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność prowadzoną przez administratora: Firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z Administratorem, w zakresie adresów dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru towarów w imieniu Klienta, Firmie świadczącej wsparcie w zakresie użytkowanego systemu ERP, w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac serwisowych, Firmie prowadzającej dla Administratora usługi zarządzania kopiami zapasowymi użytkowanych systemów informatycznych oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem. W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż pracownicy Administratora. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym. Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Unii Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 I. Definicje

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną lub osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w ramach sklepu;

1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przedsiebiorstwa MIRANEX Sp. z o.o.;

1.4 Platforma sprzedażowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zakupydobiura.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

1.5 Towar – produkty prezentowane na platformie sprzedażowej;

1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem MIRANEX Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego platformy;

1.7 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

1.10 MIRANEX – przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. 60 - 479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33, NIP 778-13-87-456, Regon 634144082, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto i Wilda, Wydział VIII pod numerem  KRS 0000104897, wysokość kapitału zakładowego 332.000 PLN tel.: 27 97 650, fakx.: 27 97 664, sprzedaz@miranex.pl

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy sprzedażowej.

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Platforma sprzedażowa działająca pod adresem www.zakupydobiura.pl , prowadzona jest przez firmę przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. 60 - 479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33, NIP 778-13-87-456, Regon 634144082, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto i Wilda, Wydział VIII pod numerem  KRS 0000104897, wysokość kapitału zakładowego 332.000 PLN. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres reklamacje@miranex.pl oraz sprzedaz@miranex.pl

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy sprzedażowej ;
 • b) Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach platformy sprzedażowej ;
 • c) Warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach platformy sprzedażowej;
 • d) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach platformy sprzedażowej .

2.5 Korzystanie z platformy sprzedażowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych :

 • a) Internet Explorer w wersji 11.0.9 lub nowszej
 • b) Firerfox w wersji 30.0 lub nowszej
 • c) Google Chrome w wersji 30.0.1916 lub nowszej
 • d) minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x728

2.6 W celu korzystania z platformy sprzedażowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu;

2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MIRANEX zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem platformy sprzedażowej do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku Klienci zostaną o powyższym fakcie poinformowani drogą elektroniczną;

2.8 Informacje o towarach podane na stronach platformy sprzedażowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 III. Zasady korzystania z platformy sprzedażowej

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania z platformy sprzedażowej jest rejestracja w jego ramach;

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron platformy sprzedażowej;

3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu platformy sprzedażowej oraz podanie danych osobowych jako obowiązkowe;

3.4 MIRANEX może pozbawić Klienta prawa do korzystania z platformy sprzedażowej , jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów platformy sprzedażowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient :

 • a) podał w trakcie rejestracji na platformie sprzedażowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • b) dopuścił się za pośrednictwem platformy sprzedażowej naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów platformy sprzedażowej
 • c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez MIRANEX za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Inernetu lub godzące w dobre imię MIRANEX ;

3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa korzystania z platformy sprzedażowej, nie może dokonywać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody spółki MIRANEX;

3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach platformy sprzedażowej, MIRANEX podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nie uprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

3.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do :

 • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • b) korzystania z platformy sprzedażowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 • c) niepodejmowania działań takich jak : rozsyłanie lub umieszczanie w ramach platformy sprzedażowej niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • d) korzystania z platformy sprzedażowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla spółki MIRANEX ;
 • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach platformy sprzedażowej  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • f) korzystania z platformy sprzedażowej w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy sprzedażowej należy wejść na stronę www.zakupydobiura.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

4.2 Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;

4.3 W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na platformie sprzedażowej;

4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego z platformy sprzedażowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące :

 • a) przedmiotu zamówienia;
 • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 • c) wybranej metody płatności;
 • d) wybranego sposobu dostawy.

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”;

4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MIRANEX Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

4.8 Umowę traktuje się jako zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa wyżej;

4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim , o treści zgodnej z Regulaminem;

V. Dostawa

5.1 Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 16,00 zł + vat za paczkę do 30 kg (o wymiarach = obwód + najdluższy bok < 3m i najdłuższy bok < 2m) . Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3 Termin realizacji dostawy wynosi 2 dni robocze na zamówienia, w których zamawiane produkty znajdują się w magazynie głównym.

5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zakupydobiura.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub Paragonu.

VI. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT ( z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Klient może wybrać płatność inną walutą w przypadku zamówienia wysyłanego poza Rzecząpospolitą Polską , wówczas ceny nie zawierają podatku VAT (podatek VAT wynosi 0%).

6.2 Klient ma możliwość uiszczenia należności:

 • a) przelewem na numer konta bankowego RAIFF O/Poznań  nr 84 1750 1019 0000 0000 2657 3521
 • b) płatnością w systemie DOTPAY
 • c) dokonania płatność za pobraniem u spedytora
 • d) dokonania przedpłaty na kont bankowe RAIFF O/Poznań  nr 84 1750 1019 0000 0000 2657 3521             po otrzymaniu Faktury proforma

VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy

7.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33 , podany w niniejszym Regulaminie.

7.2 Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru,

7.3   Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • a) rozpoczęcia - za zgodą konsumenta - świadczenia usług przez platformę sprzedażową, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
 • b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33

7.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6 Koszty opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodności z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33, spółka Miranex zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3 MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33 nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośredniej w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług droga elektroniczną

9.1 MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy sprzedażowej , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszystkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Platformy Internetowej.

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy sprzedażowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33, mailowo pod adres reklamacje@miranex.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę przedsiębiorstwa), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy Sprzedażowej.

9.5 MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33 a Klientem, którym jest konsument w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33 a Klientem, którym jest konsument w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MIRANEX Sp. z o.o. , 60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 33

10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.